Råd från ovan har flyttat till Patreon

INTEGRITETSPOLICY


Dataskyddsförordningen (GDPR)

Stockholm 1 september 2023

Vi tar god hand om dina personuppgifter och använder dem ansvarsfullt för att kunna ge dig vår bästa service.

Radfranovan.se kan behandla följande grundläggande uppgifter om kunder.

 • för- och efternamn 
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • födelseår  
 • personnummer  
 • samtycke till och avböjande av direktmarknadsföring

Nedan uppgifter kan även behandlas:

 • uppgifter beträffande leverans- och betalningssätt, inklusive leveransadress (om annan än beställarens adress)
 • uppgifter relaterade till kundkommunikation, inklusive respons, reklamationer och samtal till kundtjänsten
 • uppgifter förknippade med betalning, fakturering och indrivning
 • uppgifter och tekniska data om användningen av radfranovan.se så som cookies eller andra motsvarande tekniker       
 • uppgifter beträffande innehåll som kunden gör i e-butiken radfranovan.se såsom exempelvis uppdatering av egna uppgifter eller produktrecensioner.


Radfranovan.se behandlar personuppgifter för skötsel av kundrelationer, administrering, analysering och utveckling av tjänster, såsom webbtjänster och kundprogram.

Radfranovan.se kan nyttja platsdata från användarens dataterminalutrustning för att erbjuda platsbaserade tjänstedelar och presentera riktad annonsering. Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

Personuppgifterna kan användas till kundkommunikation och i marknadsföringssyften, inklusive riktad annonsering,

distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och enkätundersökningar skapade av radfranovan.se

Kundkommunikationen och tjänsterna som erbjuds till kunderna kan segmenteras. Så som köphistorikuppgifter och intresseuppgifter där kunden uppgivit information om detta och registrerats för detta och därmed profilerats och samlats in baserat på användningen av nättjänsten.

Radfranovan.se använder personuppgifter också till hantering av och svar på kundrespons.

 

Radfranovan.se använder personuppgifterna till planering och genomförande av affärsverksamheten.

Radfranovan.se:s rätt att behandla kundens personuppgifter är i huvudsak den rätt som skapas mellan kund och radfranovan.se gällande kundrelation och radfranovan.se.

Radfranovan.se kan behandla personuppgifter för verkställande av ett avtal där kunden är part eller på begäran av kunden genomföra åtgärder innan avtalet upprättas.

Personuppgifterna kan även behandlas på basis av medgivande.

Varifrån kommer informationen:

Radfranovan.se samlar in personuppgifter från kunden själv i samband med att kunden registrerar sig i olika tjänstekanaler.

Uppgifter kan i registeransvariges elektroniska tjänster samlas in med cookies eller andra motsvarande tekniker samt från myndigheter och företag som erbjuder tjänster beträffande personuppgifter såsom befolkningsdatasystemet och andra allmänna adressregister.

För att radfranovan.se ska kunna erbjuda sina kunder e-butiken radfranovan.se behöver företaget behandla kundernas personuppgifter. I det fall att kunden inte vill lämna de personuppgifter som efterfrågas gällande radfranovan.se kan inte företaget erbjuda tjänsten till kunden.

Mottagare av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part och överlåts heller inte utanför EU eller EES-området.

Behandlingen av personuppgifter kan kontrakteras ut till utvalda tjänsteleverantörer. Exempelvis företag som sköter beställningsleveranser, fakturering eller företag som genomför direktmarknadsföring.

I övrigt kan personuppgifter överlåtas endast inom de gränser som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande lagstiftning. Om en överlåtelse utanför EU eller EES-området är nödvändig med tanke på behandlingen av personuppgifterna eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna, följs kraven i dataskyddslagstiftningen och används av kommissionen godkända standarduttryck beträffande dataskydd.

Lagring av personuppgifter:

Personuppgifterna kommer att lagras så länge det behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller för att leva upp till de lagkrav som ställs på den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter i kundregistret kommer att raderas när tiden för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller reklamation har löpt ut. Det sker vanligtvis efter tio (10) år. Personuppgifter på kundkontot lagras först och främst under den tid som kundkontot används.

Om kundkontot varit inaktivt i 24 månader kommer informationen på kundkontot att raderas. Information som används för marknadsföringsändamål lagras tills vidare.

Säkerhet:

Personuppgifterna lagras i den registeransvariges elektroniska system som endast viss på förhand utsedd personal hos den registeransvarige har tillgång till. Dessutom personer som arbetar på uppdrag av den och för vilka åtkomsten till systemet är nödvändig med tanke på arbetsuppgifterna eller av något annat motsvarande skäl.

Systemet skyddas med brandväggar och andra tekniska lösningar. Radfranovan.se strävar efter att med alla rimliga tillgängliga medel, såsom brandväggar och andra tekniska lösningar, skydda de personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst till uppgifterna och annan olaglig behandling.

Kundens rättigheter:

RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA: 

Kunden har rätt att från den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas.

Kunden har dessutom rätt att få en kopia på personuppgifterna samt uppgifter enligt dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter.

RÄTT TILL KORRIGERING AV UPPGIFTER:

Kunden har rätt att be den registeransvarige att utan onödigt dröjsmål korrigera ofullständiga och felaktiga uppgifter om den registrerade. Dessutom har kunden rätt att få komplettera ofullständiga personuppgifter. En kundklubbsmedlem kan även själv komplettera sina uppgifter genom att logga in i sina uppgifter i den registeransvariges webbtjänst.

RÄTT TILL RADERING AV DATA:

Kunden har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om minst ett av följande kriterier är tillämpligt:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig;
 • den registrerade gör invändning av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål:
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige omfattas av; eller
 • personuppgifterna har samlats in när den registrerade var minderrårig.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING:

Kunden har rätt till att den registeransvarige begränsar behandlingen av personuppgifterna så att personuppgifterna utöver lagringen endast får behandlas med kundens samtycke eller för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

 • den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varpå behandlingen begränsas så länge uppgifternas korrekthet verifieras;
 • den registeransvarige behandlar personuppgifterna regelvidrigt och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och kräver istället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyfte, men den registrerade behöver dem för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav; eller
 • den registrerade har motsatt sig behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga särskilda situation och inväntar ett konstaterande om huruvida den registeransvariges berättigade rätt åsidosätter kundens motivering till motsättandet.

RÄTT ATT ÖVERFÖRA UPPGIFTERNA FRÅN ETT SYSTEM TILL ETT ANNAT:

Om den registrerade själv har givit sina personuppgifter till den registeransvarige, har den registrerade rätt att få de ifrågavarande personuppgifterna i en strukturerad, allmänt vedertagen och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig om:

 • behandlingen utförs automatiskt; och
 • behandlingen baseras antingen på kundens samtycke, eller om behandlingen av kundens personuppgifter är nödvändig för att verkställa avtalet, eller genomförande av åtgärder innan avtalet upprättas på begäran av kunden.

Rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat begränsas till metoder som inte har en skadlig inverkan på andra rättigheter eller friheter.

RÄTT ATT ÅNGRA ETT SAMTYCKE:

Till de delar som baseras på kundens samtycke har kunden när som helst rätt att ångra samtycket. Detta ska inte påverka lagenligheten i det som utförts baserat på samtycket innan det ångrades.

ANVÄNDNING AV RÄTTIGHETERNA:

En begäran gällande användning av rättigheterna ska göras skriftligen och den ska vara undertecknad. Alternativt kan begäran göras personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära ytterligare information av den registrerade för att styrka identiteten.

Om kundens begäran är uppenbarligen grundlös och orimlig (t.ex. om det har gått mindre än ett år sedan den senaste begäran om tillgång till uppgifterna), har den registeransvarige rätt att debitera en rimlig ersättning för genomförandet.

Rätt att bestrida:

Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften samt för marknads- och enkätundersökningar.

Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och i direktmarknadsföringssyfte samt behandling för marknads- och enkätundersökningar avslutas när rätten att bestrida behandlingen har nyttjats.

Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter på grund av en personlig särskild situation om det inte finns ett motiverat skäl till behandlingen.

Förbudet mot direktmarknadsföring kan verkställas i samband med att man uträttar ärenden i e-butiken, när man anmäler sig som kundklubbsmedlem, med hjälp av länken för förbudet i nyhetsbrevet eller genom att på annat sätt kontakta den registeransvarige. En kundklubbsmedlem kan

verkställa förbudet genom att logga in i sina egna kunduppgifter i den registeransvariges webbtjänst.

Om kunden vill bestrida behandlingen av sina uppgifter även annars än bara gällande direktmarknadsföring ska begäran göras såsom beskrivs ovan. 

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten:

Kunden har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten särskilt i den medlemsstat där kunden har sin permanenta bosättningsort. Dessutom på den gällande arbetsplatsen eller där den påstådda överträdelsen har skett. Om den registrerade anser att man i behandlingen av personuppgifterna har gjort intrång i kundens rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan kunden överklaga.

I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicyn:

I det fall radfranovan.se gör ändringar i denna integritetspolicy kommer ändringarna att dateras. Vid betydande ändringar kommer radfranovan.se att ge information om detta på annat sätt, t.ex. via e-post eller notis på hemsidan.

Radfranovan.se rekommenderar kunderna att regelbundet besöka hemsidan och ta del av integritetspolicyn.